BORCHU BAWAA

Borchu Bawaa Grüne Büsche„Grüne Büsche“ / Ölgemälde 80 x 70 cm

Borchu Bawaa Wiese„Wiese“ / Ölgemälde 130 x 110 cm

Borchu Bawaa Pferdeherde 1„Pferdeherde 1“ / Ölgemälde 190 x 60 cm

Borchu Bawaa Pferdeherde 2„Pferdeherde 2“ / Ölgemälde 60 x 40 cm

Borchu Bawaa Meer„Meer“ / Ölgemälde 150 x 120 cm

Borchu Bawaa Wald„Wald“ / Ölgemälde 60 x 60 cm

Borchu Bawaa Stier 1„Stier“ / Ölgemälde 45 x 85 cm

Borchu Bawaa Stier 2„Stier “ / Ölgemälde 100 x 120 cm