BORCHU BAWAA

Borchu Bawaa Grüne BüscheBorchu Bawaa – „Grüne Büsche“ / Ölgemälde 80 x 70 cm

Borchu Bawaa WieseBorchu Bawaa – „Wiese“ / Ölgemälde 130 x 110 cm

Borchu Bawaa Pferdeherde 1Borchu Bawaa – „Pferdeherde 1“ / Ölgemälde 190 x 60 cm

Borchu Bawaa Pferdeherde 2Borchu Bawaa – „Pferdeherde 2“ / Ölgemälde 60 x 40 cm

Borchu Bawaa MeerBorchu Bawaa – „Meer“ / Ölgemälde 150 x 120 cm

Borchu Bawaa WaldBorchu Bawaa – „Wald“ / Ölgemälde 60 x 60 cm

Borchu Bawaa Stier 1Borchu Bawaa – „Stier“ / Ölgemälde 45 x 85 cm

Borchu Bawaa Stier 2Borchu Bawaa – „Stier “ / Ölgemälde 100 x 120 cm